KURZY - ŠKOLENIA - REVÍZIE BOZP


BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
ZDRAVIA PRI PRÁCI


0903 674 445

Potrebujete pre zamestnancov BOZP

TECHNIK BOZP
IGOR KUBICA

Poskytujem odborné služby v oblasti Bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ako sú školenia, kurzy
alebo revízie, prípadne zabezpečenie revízií

BOZP


Činnosti spojené s BOZP vykonávam na celom území Slovenskej republiky. Som držiteľom certifikátu NiP a osvedčení o vykonávaní všetkých súvisiacich činností. Vzácne a mnohoročné skúsenosti (od roku 1986) sú zárukou poskytnutia služieb na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni.

Všetky prevádzky sú povinné spĺňať predpisy bezpečnosti práce a každý zamestnanec i zamestnávateľ musí byť oboznámený s týmito predpismi. Musí byť riadne vyškolený a dané predpisy musí dodržiavať a riadiť sa nimi. Po absolvovaní školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, každý absolvent podpisuje prehlásenie, že bol riadne vyškolený.


Kurzy a školenia

BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI ZABEZPEČUJE
PRÁVNY SYSTÉM SLOVENSKEJ REPUBLIKY - ZÁKONY A NORMY

KURZY KTORÝM SA VENUJEM


Revízie

• zabezpečenie revízií VTZ
• revízie komínov
• zabezpečenie revízie komínovRevízie komínov


Každému prevádzkovateľovi stavby - aj pri prevádzke komína - vyplýva povinnosť zo zákona a vyhlášky udržiavať komín v dobrom technickom stave, čo súvisí i s pravidelnými kontrolami. Preto neváhajte a zatelefonujte. Zabezpečím revízneho technika. Rád sa oboznámim s Vašimi požiadavkami. Poskytnem odborné poradenstvo.


Pošlite mi správu

Čo vykonáva technik BOZP?


• kontroluje dodržiavanie predpisov na pracoviskách
• vychováva a vzdeláva zamestnancov
• zisťuje príčiny úrazov na pracovisky
• pomáha pri odstraňovaní zistených nedostatkov
• vedie agendu - dokumentáciu BOZP, vrátane aktualizácie
• poskytuje odborné poradenstvo a ďalšie iné...


DETAILNÝ A KOMPLETNÝ ROZSAH SLUŽIEB
OCHOTNE POSKYTNEM NA VYŽIADANIE.

 

Pošlite mi správu


Zabezpečte svojim zamestnancom školenie BOZP


Technik BOZP Myjava, Trenčiansky kraj


Telefónne číslo: 0903 674 445
Telefónne číslo: 034/621 59 16